Inschrijvingen

Het inschrijven gebeurt op het bureel van de directeur of op het secretariaat.

Bij de inschrijving in de lagere en kleuterschool dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt samen met het rijksregisternummer van het kind:

 • trouwboekje
 • geboortebewijs (= uittreksel uit de geboorteakte)
 • identiteitskaart (= pasje) van het kind of een reispas of inschrijving in het vreemdelingenregister, …
 • attest samenstelling van gezin (te bekomen op het gemeentehuis)

Voortaan dienen kleuters van hetzelfde geboortejaar tijdens dezelfde inschrijvingsperiode ingeschreven te worden, ook al kunnen ze pas bij het begin van het daaropvolgende schooljaar instappen.

Kleuters die 2 jaar en 6 maanden zijn, mogen in de school aanwezig zijn vanaf een welbepaalde instapdatum, volgend op de inschrijving.

Een kleuter moet 2,5 jaar zijn om toegelaten te worden in de school vanaf volgende instapdata: (vooropgesteld dat er nog plaats is in die leeftijdsgroep)

 • de eerste schooldag na de zomervakantie
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie
 • de eerste schooldag van februari
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie
 • de eerste schooldag na de paasvakantie
 • de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

Kleuters die ouder zijn dan 3 jaar mogen op de dag van inschrijving in de school aanwezig zijn, vooropgesteld dat er nog plaats is in die leeftijdsgroep.

Leerlingen van de lagere school worden op elk moment onmiddellijk ingeschreven in een leerlingengroep die de school vooropstelt. Wie reeds naar onze school komt, moet zich niet opnieuw laten inschrijven!

Inschrijvingen gebeuren tijdens de schooluren of na afspraak.

Bij iedere inschrijving krijgen de ouders, op vraag, een papieren versie mee van de infobrochure met het schoolreglement. Dit document kan ook geraadpleegd worden op de website van de school. Dit is een wettelijk verplicht document. De ouders (= de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of zij die de minderjarige onder hun hoede hebben) tekenen deze brochure voor kennisneming en voor akkoord (formulier in aparte bijlage). Na ondertekening van dit formulier is de inschrijving definitief als uw kind weerhouden wordt.

Voor de kleuterschool ziet het Schoolbestuur in samenspraak met het Schoolteam en de Schoolraad, zich genoodzaakt te werken met een inschrijvingsstop voor het geboortejaar 2010 en later.

In de lagere school is er geen inschrijvingsstop. De maximumcapaciteit is voorlopig op 264 leerlingen gezet. Het schoolbestuur kan dit elk jaar aanpassen al naargelang de omstandigheden.

De maximumcapaciteit in de kleuterschool wordt voor het geboortejaar 2010 en volgende beperkt tot 48 tweeënhalf jarigen en respectievelijk tot 50 drie-, vier- en vijfjarigen of in totaal 198 kleuters. Zodra in een bepaalde leerlingengroep deze capaciteit bereikt is, wordt bijgevolg een inschrijving geweigerd en ontvangen de ouders een gemotiveerd en genummerd weigeringsdocument. Er wordt ook een kopie naar het Departement Onderwijs gestuurd. De inschrijvingen worden geregeld met zgn. inschrijvingsperiodes.

Het schoolbestuur kan jaarlijks het inschrijvingsbeleid herzien.

Tijdpad: inschrijvingen schooljaar 2018-2019 ° 2016

Inschrijvingsperiode van broers en zussen

Van 5 t.e.m. 16 maart 2018

Tijdens de openingsuren van de school: telkens van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur,

op woensdag van 8.30 uur tot 11.30 uur

Er wordt niemand geweigerd

Inschrijven kinderen van personeel

Van 19 t.e.m. 23 maart 2018

Tijdens de openingsuren van de school: telkens van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur,

op woensdag van 8.30 uur tot 11.30 uur

Open inschrijvingen

Vanaf 26 maart 2018

Tijdens de openingsuren van de school: telkens van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur,

op woensdag van 8.30 uur tot 11.30 uur

Lesuren

Maandag 08:45-11:55 13:00-15:45
Dinsdag 08:45-11:55 13:00-15:45
Woensdag 08:45-11:30  
Donderdag 08:45-11:55 13:00-15:45
Vrijdag 08:45-11:55 13:00-15:00

Locatie

Contact

Hofstraat 92
3980 Tessenderlo

013/66 31 71

directie@wereldwijzer.be
secretariaat@wereldwijzer.be